Automat contact_status()

contact_status()

contact_status.vsd