Automat id_registrator()

id_registrator()

id_registrator.vsd