Automat install_wizard()

install_wizard()

install_wizard.vsd